osebna izkaznica

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU  
datum vpisa subjekta v sodni register: 11.10.1996
matična številka: 5971683000
davčna številka: SI45044309
firma: Slovenska kinoteka
skrajšana firma: Kinoteka
sedež: LJUBLJANA
poslovni naslov: MIKLOŠIČEVA CESTA 28, 1000 LJUBLJANA
pravnoorganizacijska oblika: Javni zavod

 

DRUŽBENIKI  
zap. št. družbenika: 460747
identifikacijska številka: 5854814000 - matična številka (pravna oseba je vpisana v PRS)
firma: REPUBLIKA SLOVENIJA
naslov: GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 LJUBLJANA
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: odgovarja omejeno
datum vstopa: 19.08.1996

 

ZASTOPNIKI  
zap. št. zastopnika: 467232
vrsta zastopnika: zastopnik
identifikacijska številka: EMŠO - podatek ni javen
osebno ime: Nedoh Ivan
datum podelitve pooblastila: 01.10.2010
način zastopanja: samostojno
omejitve: Zastopa kot direktor.

Vir: AJPES, Javne storitve - bonitetna agencija, dne 17.12.2010

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka.pdf
Sklep o spremembi (2004).pdf
Sklep o spremembi (2008).pdf

Strateški načrt (2015).pdf

Cenik Slovenske kinoteke 2018.pdf

Javna naročila