pregled filmov

Iskanje filmov
Naslov: Režiser: Leto:
Jezik: Podnapisi: Medij:
Išči
< >

MEDIATEKA - DVD-teka


Mediateka, izposojevalnica avdiovizualnih gradiv, predstavlja bogato, še vedno rastočo zbirko filmov na DVD medijih.
Namenjena je vsem zainteresiranim uporabnikom izključno za osebno uporabo. 


Na vaša vprašanja glede izposoje gradiva odgovarja:
Viktor Bertoncelj, knjižničar
tel.: 01 43 42 530
viktor.bertoncelj@kinoteka.si
dvdteka@kinoteka.si

Postopek izposoje avdiovizualnega gradiva
V Mediateko se lahko včlanite v času obratovanja.
Vsak član Mediateke ima pravico do brezplačne izposoje avdiovizualnega gradiva pod naslednjimi pogoji:
- izposoja in vračilo avdiovizualnega gradiva sta možna le ob predložitvi osebnega dokumenta,
- izposoja in vračilo avdiovizualnega gradiva sta možna v času uradnih ur Mediateke,
- vsak član ima lahko naenkrat izposojene tri enote avdiovizualnega gradiva. Izposoja naslednje enote je možna takoj po vrnitvi prejšnje,
- izposoja posamezne enote avdiovizualnega gradiva ne sme trajati več kot tri dni. Rok za vrnitev začne teči naslednji dan po izposoji,
- če rok za vrnitev izposojenega gradiva poteče na dan, ko ni uradnih ur (sobota, nedelja, praznik), se rok za vrnitev prenese na prvi naslednji delovni dan.

Podaljšanje izposoje
- podaljšanje izposojevalne dobe je praviloma mogoče samo enkrat pred iztekom ali ob izteku izposojevalne dobe,
- podaljšanje izposojevalne dobe je možno v času uradnih ur in se lahko izvede osebno ali telefonsko,
- izposojevalne dobe gradiva ni mogoče podaljšati, če je gradivo na seznamu rezervacij.

Rezervacije
- prek spletne strani, v času uradnih ur pa tudi osebno, telefonsko ali po elektronski pošti,
- uporabnik mora prevzeti rezervirano gradivo v 3 dneh po potrditvi rezervacije.

Zamudnina
- v kolikor član izposojenega avdiovizualnega gradiva ne vrne v skladu s prejšnjimi določbami, je dolžan plačati zamudnino za vsak dan zamude po veljavnem ceniku,
- člane – zamudnike se opomni na vrnitev avdiovizualnega gradiva s pisnimi opomini (1. opomin po 5 dneh zamude; 2. opomin po 10 dneh zamude; 3. opomin po 15 dneh zamude),
- če član ne vrne izposojenega avdiovizualnega gradiva tudi po tretjem opominu, sledi odvetniški opomin pred tožbo,
- stroški opominov se obračunajo skladno z veljavnim cenikom, opomin pred tožbo pa v skladu z odvetniško tarifo. Stroški opomina se plačajo ob vrnitvi knjižničnega gradiva. Dolžnost plačila stroškov opomina nastopi ob oddaji opomina na pošto. V primeru odklonitve plačila se stroški sodno izterjajo.

Odškodnina
- član je dolžan z izposojenim avdiovizualnim gradivom ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja, predvsem tako, da ga ne izgubi, da prepreči njegovo fizično poškodovanje ali pretirano obrabo. Avdiovizualno gradivo je dolžan vrniti v stanju, v kakršnem ga je prejel,
- za morebitne poškodbe, ki ne bi bile ugotovljene ob izročitvi avdiovizualnega gradiva članu, se šteje, da so nastale v času, ko je bilo avdiovizualno gradivo pri članu, zaradi česar je odgovoren za morebitne poškodbe,
- v primeru poškodovanja ali izgube izposojenega avdiovizualnega gradiva je dolžan član za vsako poškodovano, izgubljeno ali zaradi kateregakoli drugega razloga nevrnjeno enoto izposojevalcu nadomestiti z enako novo enoto avdiovizualnega gradiva ali povrniti nastalo škodo,
- izposojevalec lahko odkloni izposojo avdiovizualnega gradiva, če ima član neporavnane obveznosti iz naslova zamudnine ali kateregakoli drugega naslova, ter tudi izposojo članom, ki zamujajo z vračilom izposojenega avdiovizualnega gradiva.

prijava in uporabniški podatki

Uporabniško ime:
Geslo:
Prijava